torsdag 4 mars 2010

Förslag till hälso- och sjukvårdsprogram för Vänsterpartiet

Hälsa en mänsklig rättighet – inte en handelsvara.

Ett förslag till nytt hälso- och sjukvårdsprogram för Vänsterpartiet.

En programgrupp har arbetat fram förslaget som nu går ut på remiss. Alla är välkomna med synpunkter. Det är bra om vi kan få en bred diskussion både om sjukvårdens innehåll och om ägarformerna. Inte minst viktigt är det att lyfta fram en demokratiskt styrd hälso- och sjukvård som en central del av den gemensamma välfärden.

Programförslaget utgår från ett rättighetsperspektiv som står i direkt motsättning till att se sjukvård som en marknadsvara och patienten som kund. Bästa möjliga hälsa är en av de centrala mänskliga rättigheterna men har alltsedan ifrågasatts av företrädare av privat och kommersialiserad vård och med stöd av USA i internationella sammanhang. Idag attackeras synen på hälsa som en rättighet av vårdbolag och den borgerliga regeringens tankesmedjor.

Ett folkhälsoperspektiv är en annan central punkt i förslaget. Hälsa är ett mål för hela samhället inte bara för sjukvården. Demokrati, jämlikhet och en utbyggd välfärd har en central betydelse för folkhälsan.

Förslaget lyfter fram en demokratiskt styrd sjukvård som alternativet till en sjukvård som styrs av marknaden och där patienten betraktas som kund.

En demokratisk styrning är nödvändig om man vill prioritera de som har största behov av vård.

Det är nödvändigt med ett klass- och könsperspektiv på sjukvården. Hälsan är ojämlikt fördelad och marknadsstyrningen gör det svårare för utsatta grupper att få god vård.

Sjukvården måste jobba förebyggande. Det är bara på så sätt vi kan klara framtidens vårdbehov. Särskilt viktigt är ett förebyggande perspektiv inom forskning och utvecklingsarbete, som inte får styras av läkemedelsindustri eller andra intressen som tjänar pengar på sjukdom.

Alla, inom och utom partiet, är välkomna med synpunkter på förslaget. Synpunkter kan skickas in direkt till tommy.jansson@vansterpartiet.se.

Skicka gärna in kommentarer direkt till vanstervard@blogspot.com. Programmet går att ladda ner från www.vansterpartiet.se.