lördag 11 september 2010

Ökad jämlikhet i hälsa – det viktigaste målet för sjukvården!

Sjukvården och hur den egentligen skall utformas har tyvärr fått för liten plats i valdebatten. På "Newsmill" har det kommit igång en debatt om privat vård och jag har gjort ett inlägg i debatten:

En gemensamt finansierad sjukvård som drivs i offentlig regi har varit en av hörnstenarna i den svenska välfärden. I jämförelse med många andra länder, där sjukvården är privatiserad och där marknaden styr, har Sverige en mycket kostnadseffektiv sjukvård. Vi får mycket hälsa för pengarna.

Självklart finns det brister i den svenska sjukvården som måste åtgärdas. Omvårdnaden och vården av långvarigt sjuka, vilket innefattar många psykiskt sjuka, måste förbättras. Personaltätheten måste öka. Allt detta kräver resurser och är inte förenligt med löften om skattesänkningar.

Också sjukvårdens innehåll måste förändras. Viktigast är att förbättra det förebyggande arbetet på alla nivåer inom vården. Primärvården behöver få en starkare ställning och ett klart definierat befolkningsansvar. Arbetet måste utgå från en social helhetssyn och bygga på teamarbete där alla personalgrupper deltar.

I detta perspektiv är det anmärkningsvärt att man ser Vårdval Stockholm som ett föredöme. Vårdval Stockholm är ensidigt läkarfixerat. Korta läkarbesök är extremt lönsamma och tenderar att slå ut annan verksamhet. Förebyggande verksamhet saknas liksom ett områdesansvar.

Det har skett en överföring av resurser från områden med hög sjukdomsbörda till områden med en mer socialt väletablerad befolkning och lägre sjuklighet. Detta är än mer upprörande med tanke på att resursfördelningen också tidigare missgynnade områden med högre sjukdomsbörda. Hälsoklyftorna i Stockholms län är stora och andelen med omfattande hälsoproblem är omkring 3 ggr så hög i Rinkeby och Botkyrka jämfört med Östermalm och Danderyd.

Det allvarligaste hälsoproblemet i dagens samhälle är den stora ojämlikheten i hälsa. Det är orimligt att människor med arbetaryrken skall ha mer än dubbelt så hög risk att dö i förtid som högre tjänstemän. Ojämlikheten i hälsa måste angripas med en genomtänkt samhällspolitik där viktiga inslag är ett återupprättat arbetsmiljöarbete, en jämnare inkomstfördelning och förbättrade socialförsäkringar. Sjukvården är en viktig aktör och resurserna måste i högre styras mot de grupper som har de största vårdbehoven.

Friheten för privata vårdgivare att etablera sig där det är mest lönsamt står i direkt strid mot jämlikhetsmålet. Landstingen måste ha möjlighet att styra vården så att de svårast sjuka och mest vårdbehövande prioriteras. Den uppgiften kan inte övertas av marknaden.