fredag 22 juli 2011

Läkare tvingas vårda kunder istället för patienter

Under veckan släpptes nyheten att antalet indragna körkort p g a hälsoskäl dramatiskt minskat. Men ingenstans fanns något försök till att förklara varför utvecklingen ser ut som den gör. För mig är det helt uppenbart att vårdvalssystemen inom sjukvården, dvs att vi numera ska vara kunder, leder till att de ekonomiska incitamenten kommer i första rummet. Vårdcentralernas ekonomi hänger helt på antalet listade länsinnevånare och dessa kunder måste man vårda. Och då hamnar läkaren i ett svårt dilemma. Om läkaren tar upp det olämpliga i att köra bil med tanke på hälsoläget, kommer kanske patienten att bli missnöjd och uppfatta det som ett brutet förtronde om läkaren gör en anmälan. Följden kan bli att patienten, dvs kunden, väljer en annan läkare/vårdcentral med uteblivna inkomster som följd.
Så blir det när man omvandlar välfärden till en marknad bland andra marknader. Intäkterna och vinster hamnar i centrum och läkarna tvingas att ibland välja mellan att betrakta patienten som just patient eller som en kund som ska vårdas. Att vårda kunder är centralt i äffarslivet, men inom hälso- och sjukvården måste det alltid vara vårdbehovet som ska stå i centrum. Det gäller även det som lagstiftningen säger om lämplighet att köra bil eller inneha vapen. Läkare får inte tvingas in i en valsituation där kundvården, och intäkterna, väger tungt. Hälso- och sjukvård måste vara befriad från marknadstänkande och vinstintressen. Det var därför vi en gång byggde upp den offentliga sektorn. För att den enskildes behov ska komma i första rummet och att vården ska finnas där när man behöver den, oavsett social eller ekonomisk status.