torsdag 25 april 2013

Inga svar från Erik Weiman (M)

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförand Erik Weiman (M) efterfrågade Börje Wennberg (S) hur han definierar " i samråd med" som det står i delegationsordningen.Grunden är förstås att Erik Weiman inte har samrått före beslut om att avskeda landstingsdirektören och inte heller inför beslut om tillförordnad landstingsdirektör. Varken i det skriftliga svaret eller i de muntliga inläggen kunde Erik Weiman redogöra för vad ett samråd är. Svaren är som vanligt närmast obegripliga att förstå och rör sig runt en massa saker, dock inte vad ett samråd är. Det var många i fullmäktigeförsamlingen som såg frågande ut när Erik Weiman pratade, från såväl majoritet som opposition,
Det är givetvis allvarligt att landstingsstyrelsens ordförande, som har delegation på att fatta beslut "i samråd med presidieutskottet", inte själv kan förklara för fullmäktige vad ett samråd är. Ännu allvarligare är förstås att han därför fattat beslut utan samråd och utan att själv inse/tillstå att han gjort så. T o m landstingsfullmäktiges ordförande, partikamraten Lennart Hedquist (M), blev irriterad och bröt in och deklarrerade att han ansåg det självklart att "i samråd" måste betyda ett kollektivt beslut till skillnad mot "efter samråd med" som ändå innebär att berörda ska kunna både argumentera och ha avvikande mening.
Det hela avslutades med att Erik Weiman inte ens riktigt kunde förklara när besluten var fattade, när de verkställdes eller när de formellt skrevs under en vecka senare. Fortsättning lär följa och tyvärr lär nya ärenden tillkomma som Erik inte kan hantera.

Sören Bergqvist (V)
landstingsråd

måndag 8 april 2013


2013-04-08

Varför ljuger Erik Weiman (M)?

Det känns obehagligt när en så högt placerad politiker som Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande, obesvärat ljuger. I både beslutet om uppsägning av Kerstin Westholm och i beslutet om tillförordnande av landstingsdirektör så skriver Erik Weiman att samråd har skett med landstingsstyrelsens presidieutskott. Han vet att ett sådant samråd inte har ägt rum. I fallet med Kerstin Westholm informerades 2:e vice ordförande Börje Wennberg (S) om avskedet efter det att Kerstin fått beskedet. Han hade visserligen försökt nå Börje strax före mötet med Kerstin men inte lyckats. Bilden är entydig. Erik hade redan bestämt sig och gjorde ett halvhjärtat försök att hinna med att informera Börje om sitt beslut före mötet med Kerstin.

I beslutet om att tillsätta Eva Ljung som tillförordnad landstingsdirektör anger Erik även här att samråd skett med presidieutskottet. Vilket alltså inte är sant. Han ringde förvisso Börje ett par timmar före att tillkännagivandet skulle ske men när Börje då sa att han sitter i möte med övriga landstingsråd i den rödgröna oppositionen och därmed kunde delge dem namnet så backade Erik och sa att han inte litade på oss i oppositionen och inte ens Börje fick reda på namnet. Det fick vi alla i oppositionen reda på senare när beslutet var fattat och facken hade informerats.

Synonymer till samråd är konsultation, överläggning eller diskussion. Information är något helt annat.

F d ordföranden i landstingsrevisionen har överklagat Erik Weimans beslut om att avskeda Kerstin Westholm till Förvaltningsrätten. I en kommentar låter Erik hälsa att han välkomnar en prövning och hänvisar till att rätten tidigare prövat ett liknade ärende, uppsägningen av den förre landstingsdirektören Erik Hemmingsson och fann att det var ett korrekt beslut. Här far Erik med osanning igen. Överklagandet som gjordes gällde inte uppsägning, eftersom det formellt blev så att Erik Hemmingsson själv sade upp sig, utan gällde det avgångsvederlag som Erik Weiman godkände utan att det fanns täckning i avtalet. Förvaltningsrätten konstaterade då att delegationsordningen då var otydlig och avvisade besväret.

Som sagt, det är obehagligt och besvärande när landstingsstyrelsens ordförande inte håller sig till sanningen. Det är bra att både landstingets revisorer och förvaltningsrätten nu gör en granskning. Jag undrar fortfarande vad Eriks partikamrater och allianskollegor tycker.

Sören Bergqvist
Landstingsråd (V)

 

onsdag 3 april 2013


2013-04-03

 

Tf landstingsdirektör beordrades flyga hem

Inför gårdagens sammanträde med landstingsstyrelsen beordrades tf landstingsdirektören Eva Ljung att avbryta sin semester för att flyga hem från London och delta två timmar på mötet.

- Detta är ytterligare ett exempel på Erik Weimans (M) dåliga ledarskap. Vem annars skulle tycka att hennes närvaro var så viktig att det gick före en inplanerad semester? Vem annars skulle tycka att landstinget självklart ska bekosta en sådan flygresa? (Jag tar för givet att landstinget står för den kostnaden.)

Jag tror ingen i styrelsen hade sagt något om den nya tillförordnade landstingsdirektören, sedan två veckor, hade uteblivit från landstingsstyrelsens sammanträde på grund av en tidigare inplanerad semester. Hon har dessutom haft ont om tid för att sätta sig in i de ärenden som var uppe på dagordningen igår och där fanns andra tjänstemän som kunde svara på frågor. Nu tvingades hon sitta där som en trofé bredvid Erik Weiman innan hon lämnade mötet efter två timmar för att hinna med planet tillbaka till London.

- Detta är att missbruka sin maktposition och att göra tjänstemän till objekt som kan hanteras hur som helst. Men det säger mycket om Erik Weiman!

Sören Bergqvist (V)
Landstingsråd och ledamot i landstingsstyrelsen

 

 

tisdag 2 april 2013


V deltar inte i rekryteringen av ny landstingsdirektör

På dagens sammanträde med landstingsstyrelsen deklarerade Vänsterpartiet att man inte tänker delta i en rekryteringsprocess/rekryteringsgrupp för att hitta en ny landstingsdirektör.

- Min uppfattning är att uppdraget inte blir att hitta en bra och duglig tjänsteman utan snarare att hitta en tjänsteman som kan samarbeta med landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) och som kan acceptera hans ledarstil. Och att hitta en sådan person kan Erik Weiman bäst själv.

På dagens sammanträde anmäldes också det beslut som Erik Weiman fattade angående den tidigare landstingsdirektören Kerstin Westblom. Ett mycket krystat beslut, tydligt utformat för att försöka få det till att stämma med delegationsordningen. Bifogas.

- För min del är det helt uppenbart att Erik Weiman inte hade delegation på att avskeda landstingsdirektören. Delegationen gäller beslut om anställningsvillkor för landstingsdirektör och beskrivs förutom lönerevision och andra förmåner, även som ”Villkor för anställningens avslutande.”. Beslut om anställning av eller uppsägning av landstingsdirektör ligger därmed kvar på hela landstingsstyrelsen men Erik Weiman har på egen hand sagt upp landstingsdirektören.

Landstingets revisorer har redan börjat titta på detta men det finns skäl att även överväga ett överklagande till Förvaltningsrätten. Det är inte första gången Erik Weiman överskrider sina befogenheter och det är viktigt att hanteringen blir synad ordentligt.

I Erik Weimans beslut om att avsätta landstingsdirektören, men även i beslutet om tillsättandet av en tillförordnad landstingsdirektör, anger han att samråd med landstingsstyrelsens presidieutskott har skett. Detta är helt nonsens. Något sådant samråd har inte skett och det är allvarligt när styrelseordföranden på ett så påtagligt sätt försöker vilseleda både landstingsstyrelsen och allmänheten.

Sören Bergqvist (V)

Landstingsråd och ledamot av landstingsstyrelsen.