torsdag 25 april 2013

Inga svar från Erik Weiman (M)

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförand Erik Weiman (M) efterfrågade Börje Wennberg (S) hur han definierar " i samråd med" som det står i delegationsordningen.Grunden är förstås att Erik Weiman inte har samrått före beslut om att avskeda landstingsdirektören och inte heller inför beslut om tillförordnad landstingsdirektör. Varken i det skriftliga svaret eller i de muntliga inläggen kunde Erik Weiman redogöra för vad ett samråd är. Svaren är som vanligt närmast obegripliga att förstå och rör sig runt en massa saker, dock inte vad ett samråd är. Det var många i fullmäktigeförsamlingen som såg frågande ut när Erik Weiman pratade, från såväl majoritet som opposition,
Det är givetvis allvarligt att landstingsstyrelsens ordförande, som har delegation på att fatta beslut "i samråd med presidieutskottet", inte själv kan förklara för fullmäktige vad ett samråd är. Ännu allvarligare är förstås att han därför fattat beslut utan samråd och utan att själv inse/tillstå att han gjort så. T o m landstingsfullmäktiges ordförande, partikamraten Lennart Hedquist (M), blev irriterad och bröt in och deklarrerade att han ansåg det självklart att "i samråd" måste betyda ett kollektivt beslut till skillnad mot "efter samråd med" som ändå innebär att berörda ska kunna både argumentera och ha avvikande mening.
Det hela avslutades med att Erik Weiman inte ens riktigt kunde förklara när besluten var fattade, när de verkställdes eller när de formellt skrevs under en vecka senare. Fortsättning lär följa och tyvärr lär nya ärenden tillkomma som Erik inte kan hantera.

Sören Bergqvist (V)
landstingsråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar